DORADCA ZAWODOWY

DORADCA ZAWODOWY

 pracuje codziennie dla Ciebie i Twoich rodziców

  • Udzielam pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową wychowanków, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego
  • Pomagam nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także w poszukiwaniu pracy
  • Zapoznaję z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy (porady udzielane także rodzicom naszych wychowanków)

 

 

 

Cele i zadania:

Przygotowanie wychowanka do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i planowania przyszłości zawodowej

1.     Przygotowanie wychowanków do planowania swojej kariery, poznania własnych zainteresowań  i predyspozycji.

2.     Kształtowanie umiejętności określenia swoich słabych i mocnych stron .

3.    Zapoznanie i podniesienie poziomu edukacji wychowanków w zakresie wiedzy o zawodach  i rynku pracy.

4.     Kształtowanie umiejętności konfrontowania swoich własnych predyspozycji   z wyborem zawodu oraz własnym zdrowiem.

5.   Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji przy wyborze szkoły i w trakcie poszukiwania pracy.

6.     Przygotowanie wychowanków do odpowiedzialności i sumienności wykonanej pracy.

7.     Przygotowanie wychowanków do świadomej mobilności w podejmowaniu decyzji zawodowych, życiowych oraz w podnoszeniu kwalifikacji.

 

PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ

Program przygotowujący wychowanka do wyboru zawodu :

I moduł – Poznajemy siebie.

Wychowankowie będą mogli określić własne preferencje zawodowe, uzdolnienia, temperament, oraz cechy osobowości.

II moduł – Poznajemy zawody.

Wychowankowie zapoznają się z klasyfikacja zawodów, miejscach pracy, czasie pracy, oraz źródłami informacji o zawodach.

III moduł – Poznajemy ścieżki kształcenia oraz wybór szkoły.

Wychowankowie ćwiczą umiejętności planowania kariery, biorąc pod uwagę swoje zdolności, umiejętności, zainteresowania, osiągnięcia szkolne.

Program ten ma przygotować wychowanków do odpowiedzialnego i dorosłego życia.