Regulamin Młodzieżowej Rady Bursy

 

 REGULAMIN SAMORZĄDU

BURSY SZKOLNEJ W BIAŁYMSTOKU

      I.            WSTĘP

1.     Samorząd Bursy Szkolnej w Białymstoku zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami).

2.     Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich wychowanków bursy. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakichkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

 

   II.            WŁADZE SAMORZĄDU

1.     Władzami samorządu są:

Młodzieżowa Rada Bursy (MRB),

Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy

2.     Młodzieżowa Rada Bursy składa się z przewodniczących samorządów wszystkich grup wychowawczych, przewodniczących sekcji, kół zainteresowań, zespołów istniejących w placówce.

Do kompetencji MRB należą:

·    Uchwalanie Regulaminu Samorządu, innych regulaminów wewnętrznych, dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek

·        Uchwalanie składek członkowskich

·        Wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu

·        Przyjmowanie semestralnych sprawozdań Zarządu

·     Powoływanie spośród członków MRB, komisji oraz mianowanie ich przewodniczących

·        Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej MRB, wybierany jest z grona przewodniczący, zastępcy i skarbnik.

W zebraniach MRB uczestniczy Zarząd MRB, Opiekun Samorządu.

Zebrania MRB odbywają się raz w miesiącu. Zebrania MRB zwołuje i prowadzi Przewodniczący MRB lub osoba przez niego upoważniona. Wszystkie spotkania MRB są protokołowane.

 

3.     Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu.

Zarząd składa się 4 do7 członków: Przewodniczącego, dwóch zastępców, skarbnika i członków.

Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów pośrednich (wybiera go MRB)

Do kompetencji Zarządu należy:

·        Kierowanie bieżącą pracą Samorządu

·        Reprezentowanie Samorządu

·        Przedstawianie MRB semestralnych sprawozdań z pracy Zarządu

·        Prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu, protokołowanie zebrań

·        Prowadzenie gospodarki finansowej

W zebraniach Zarządu uczestniczy opiekun Samorządu.

Zebrania odbywają się raz w miesiącu.

Zebrania Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony.

Zarząd protokołuje swoje posiedzenia, dokumentuje swoją pracę.

Dokumenty finansowe, rachunki i inne, w imieniu Samorządu podpisuje Zarząd MRB.

4.     Władze Samorządu są zobowiązane do informowania wychowanków   o ich prawach, obowiązkach związanych z pobytem w bursie.

Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności wychowanków a także – na życzenie wychowanka, grupy do reprezentowania ich wobec Rady Pedagogicznej, Dyrekcji.

Członkowie MRB, Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału  w pracach Samorządu.

III.            KADENCJA WŁADZ, WAKATY

1.     Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa 2 lata.

Termin przeprowadzania wyborów określa załącznik do regulaminu ustalany w roku przeprowadzania wyborów.

W chwili odejścia wychowanka placówki (ukończenie szkoły, zmiana szkoły itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez MRB.

Wybory delegatów (przewodniczących samorządów grup), odbywają się we wrześniu. W przypadku wakatu na funkcję członka MRB, w zainteresowanej grupie odbywają się wybory uzupełniające.

2.     Wybory Zarządu odbywają się w październiku spośród członków Samorządu.

 

IV.            OPIEKUN SAMORZĄDU

1. Opiekun Samorządu, którym jest członek Rady Pedagogicznej, wybierany jest przez całą społeczność bursy.

2.   Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.

3.     Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

 

   V.            KOMISJE I SEKCJE

1.     Do realizacji swoich zadań, Młodzieżowa Rada Bursy może powoływać komisje, a Zarząd sekcje.

Powoływane Komisje, Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok), lub nadzwyczajny (doraźny).

Przy powoływaniu Komisji, Sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:

·        Nazwę Komisji, Sekcji

·        Zakres działalności i kompetencje

·        Okres istnienia, działania

·        Przewodniczącego odpowiedzialnego przed MRB, Zarządem za jej prace

·        Skład osobowy

Komisje są powoływane spośród członków MRB. Członkiem Sekcji może zostać każdy wychowanek.

 

VI.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA REGULAMINU

1.     O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy osób uprawnionych do głosowania.

2.     Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany:

·        We wszystkich grupach wychowawczych przed wyborami do MRB

·        W czasie pierwszego po wyborach posiedzenia MRB

3.     Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu Samorządu mogą być zgłaszane przez Zarząd lub 3 członków MRB.

Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym posiedzeniu MRB. O treści zgłoszonych poprawek wszyscy członkowie MRB muszą być poinformowani na piśmie, na tydzień przed tym posiedzeniem. Treść poprawek musi być podana do ogólnej wiadomości, po ich zatwierdzeniu.

Zmiany w Regulaminie Samorządu są uchwalane większością głosów, w obecności więcej niż połowy członków Młodzieżowej Rady Bursy.