BURSA PROMUJĄCA ZDROWIE

BURSA AKADEMIĄ ZDROWIA

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach. Pierwszą sieć utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim.

Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów. Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół.  Do wojewódzkich sieci SzPZ należą obecnie, poza szkołami różnych typów, inne placówki oświatowo-wychowawcze, takie jak: przedszkola, bursy, domy wczasów dziecięcych.

Dlaczego przystępujemy do projektu? 

Bursa to miejsce, które promuje zdrowy styl życia wśród wychowanków, wychowawców, pracowników. Wyposaża całą społeczność bursową w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania właściwych wyborów dla poprawy zdrowia i samopoczucia, uczy jak zdrowiej żyć oraz kształtuje poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, a przede wszystkim stara się prowadzić edukację prozdrowotną i ekologiczną.

Chcąc rozszerzyć działania prozdrowotne Pani Dyrektor zainteresowała nas ideą Szkół Promujących Zdrowie. Pomysł spotkał się z akceptacją całej społeczności bursowej i w czerwcu 2016 roku zadeklarowaliśmy przystąpienie do Sieci Szkół (w naszym przypadku Bursy) Promujących Zdrowie i zostaliśmy umieszczeni na liście placówek będących w okresie przygotowawczym.

Ubiegamy się o certyfikat „Bursy Promującej Zdrowie” w ramach projektu „Bursa Akademią Zdrowia”. Przystąpienie do projektu stanowi dla nas podjęcie nowych zadań w celu poprawienia zdrowia całej społeczności bursowej ich kondycji fizycznej i szeroko pojętej promocji zdrowego stylu życia.  

Od wielu lat prowadzimy w tym zakresie działania i wiele udało się nam już zrobić. Chcemy jednak podjąć działania bardziej systemowe, które następnie poddamy ewaluacji. Udział w projekcie będzie także okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji, a także rozwinięcia współpracy.

Tworzenie Bursy Promującej Zdrowie to długofalowy proces, którego głównym założeniem jest dokonywanie zmian w ludziach i otaczającym ich środowisku. Jego prawidłowy przebieg jest możliwy dzięki zaangażowaniu dyrekcji, wychowanków, wychowawców, rodziców i pracowników niepedagogicznych.

We wrześniu 2016 roku został powołany Zespół do Spraw Promocji Zdrowia którego koordynatorem została p. Ewa Gasparewicz.

Do zadań zespołu będzie należało: 

·Inicjowanie, organizacja i koordynowanie działań związanych z promocją zdrowia w bursie,

·Współudział w kształceniu wychowanków, wychowawców, pracowników w zakresie edukacji zdrowotnej,

·Rozwijanie własnych umiejętności z zakresu promocji zdrowia,

·Dokonanie ewaluacji podjętych działań,

·Współpraca z wojewódzkim koordynatorem, zespołem wspierającym pracę bursy.

W celu podjęcia systemowych działań w zakresie promocji zdrowia w naszej bursie, dokonamy diagnozy potrzeb i zasobów.

Wyniki diagnozy pozwolą nam na wyłonienie problemu priorytetowego oraz opracowanie planu działań zmierzających do jego rozwiązania. Diagnozą objęta zostanie młodzież, wychowawcy, rodzice jak i pozostali pracownicy.