Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne i wyłączenia

 1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Wawrzyn.
 • E-mail: IwonaWawrzyn@zpo1.podlaskie.pl
 • Telefon: 795 026 989

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku
 • Adres: 15-034 Białystok, ul. Dobra 3
 • E-mail: zpo1@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 732 69 89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku z siedzibą ul. Dobra 3, 15-034 Białystok.

Bursa Szkolna w Białymstoku Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku,

ul. Dobra 3, 15-034 Białystok

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, na chwilę obecną dostępność architektoniczna przedstawia się następująco:

– obok budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

– ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych nie posiada obniżonych krawężników,

– osoby na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynku korzystając z windy z poziomu parkingu (w tym celu należy użyć dzwonka przyzywowego) za pomocą windy można dotrzeć na wszystkie piętra budynku i korzystać z większości pomieszczeń, z wyjątkiem kuchni oraz piwnic,

– osoby na wózkach inwalidzkich celem skorzystania ze stołówki mogą poruszać się za pomocą platformy schodowej,

– na każdym piętrze budynku są toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,

– do budynku są dwa wejścia bez podjazdu dla wózków,

– sekretariat znajduje się w środkowej części parteru budynku,

– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

– w budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących, brak jest oznaczeń w alfabecie brajla,

– istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszych uzgodnieniach z sekretariatem ZPO Nr 1 w Białymstoku.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
w Białymstoku przy Alei Józefa Piłsudskiego 7B, 15-443 Białystok

Dostępność architektoniczna

– brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,

– ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych nie posiada obniżonych krawężników,

– wejście główne posiada podjazd dla wózków,

– recepcja znajduje się na parterze budynku, osoba poruszająca się na wózku może tam dojechać,

– osoby na wózku mogą korzystać wyłącznie z pomieszczeń znajdujących się na parterze, brak
zamontowanej windy,

– brak toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,

– do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

– brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

– istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszych uzgodnieniach z sekretariatem ZPO Nr 1 w Białymstoku.