REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ W BIAŁYMSTOKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Postępowanie Rekrutacyjne

do Bursy Szkolnej w Białymstoku

na rok szkolny 2017/2018

 

            Z przyjemnością informujemy obecnych i przyszłych Wychowanków i ich Rodziców o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

O przyjęcie do Bursy Szkolnej w Białymstoku może ubiegać się kandydat niepełnoletni, w imieniu którego wniosek składa rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni kandydat, mający stały adres zameldowania poza Białymstokiem, który będzie uczniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej na terenie Białegostoku.

 

                               I.            Terminy postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018

1.      Wychowankowie pełnoletni lub rodzice wychowanków niepełnoletnich kontynuujący pobyt w bursie składają deklarację o kontynuowaniu zamieszkania w placówce w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – od 29.05.2017r. – do 04.06.2017r.

2.      Kandydaci do zamieszkania w bursie składają wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków i kryteriów w terminie – od 05.06.2017 r. – do 24.07.2017 r. do godziny 12.00

3.      Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 26.07.2017 r. o godzinie 12.00

 

                            II.            Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018

1.      Kandydaci do zamieszkania w bursie składają wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków i kryteriów w terminie – od 21.08.2017 r. – do 23.08.2017 r.

2.      Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 24.08.2017 r. o godzinie 12.00

 

Do 25.08.2017 r. należy potwierdzić zakwaterowanie w bursie poprzez wpłatę za zakwaterowanie i wyżywienie.

 

                         III.            Procedura postępowania rekrutacyjnego

1.      Wszczęcie procedury rekrutacyjnej następuje na podstawie wypełnionego „Wniosku o przyjęcie do Bursy Szkolnej w Białymstoku” złożonego do Dyrektora Bursy Szkolnej.

2.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora bursy.

3.      Wniosek o przyjęcie do Bursy można pobrać w sekretariacie Bursy oraz ze strony internetowej:  http://www.bursaszkolna.bialystok.pl/.  

4.      Wniosek o przyjęcie do Bursy, informację o spełnieniu kryterium wraz z załącznikami rodzice składają w sekretariacie Bursy w godzinach 8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

5.      W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów , Komisja Rekrutacyjna rozpatrując dany wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

6.      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.

7.      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.      Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9.      Dyrektor bursy rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora bursy służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby bursy.

10.  W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty także w ciągu roku szkolnego, o przyjęciu decyduje dyrektor bursy.

 

 

    Pliki do pobrania: